Het Kinderdagverblijf

Algemene informatie:

Het Kasteel is een kleinschalig professioneel kinderdagverblijf.

Het Kasteel van Alkmaar bestaat uit 2 verticale groepen; de witte groep met maximaal 11 kindjes en de rode groep met maximaal 13 kindjes.

 

Onze Visie op het kinderdagverblijf:

Juist onze kleinschaligheid biedt ons de mogelijkheid om het kind optimale individuele aandacht te geven aan uw kind. Ook voor ouders hebben wij tijd. Onze 'werkcultuur' is gebaseerd op een platte organisatie waarbij er zo min mogelijk verschil is tussen het management en 'de werkvloer'. Er is continu overleg tussen personeel en leiding alsmede tussen leiding/leidster en ouder.

Het kind staat bij ons centraal en iedereen handelt allereerst in het belang van het kind.

Wij streven er naar een opvoedingsituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedsituatie thuis. Daarom wordt een dag op het Kasteel een verlenging van de thuissituatie.
In het Kasteel ontmoeten kinderen leeftijdsgenootjes in groepsverband. Het is een plek waar kinderen leren omgaan met elkaar en andere volwassenen.
Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen.
Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden.
Tevens leren kinderen door onder meer samen te spelen, te eten en te slapen,
al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor je zelf en taalverwerving.

Inrichting van onze groepen:

Ons kinderdagverblijf is er op gericht om kinderen in een op hen afgestemde omgeving een prettige dag te laten doorbrengen.
De ruimte is speciaal ingericht voor hun leeftijd en biedt daardoor een uitdagende, veilige, schone, aantrekkelijke speel- en leefomgeving, met andere mogelijkheden dan in de thuis situatie.
De aankleding en inrichting is zo huiselijk mogelijk waar de kinderen zich thuis kunnen voelen, zodat kinderen en ouders een veilig en geborgen gevoel ervaren.

Er wordt door de leidsters zowel in groepsverband als individueel, bewust aangesloten op de verschillende ontwikkelingsfases, waarin het kind zich bevindt. Hierbij proberen wij continu de zelfredzaamheid te stimuleren en het kind uit te dagen zodat het zich steeds meer zal kunnen ontwikkelen.
Hierbij wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd en het kind uitgedaagd.
Aan de hand van wisselende maandthema’s worden onderwerpen op speelse wijze uitgediept. Het thema dient zo als leidraad om houvast te geven aan creatieve bezigheden als het zingen van liedjes, knutselen en overige bijpassende activiteiten.

Alle groepen beschikken over een eigen buitenruimte, die gericht is op onze doelgroep. Er is voldoende ruimte om te fietsen, spelletjes te spelen, moestuintje bij te houden met de kinderen en overige activiteiten.

Communicatie tussen leidster en ouder:

De communicatie tussen leidster en ouder is van groot belang om een fijne en vertrouwde sfeer te creëren voor u en uw kind. Hierbij valt te denken aan slaap en voedingsschema’s.
We streven ernaar hierin zoveel mogelijk op één lijn te liggen, om voldoende rust en duidelijkheid te creëren voor uw kind, zonder dat het groepsbelang en de saamhorigheid hierbij in het geding komt.
Veelal verloopt deze communicatie mondeling , maar wij gebruiken ook een persoonlijk schriftje, om alle bijzonderheden van die dag te vermelden.
Dit schriftje kunt u dan als een soort dagboekje bijhouden, zodat de leidsters weten wat er gebeurt in de leefwereld van het kind, en u leest terug hoe de dag is verlopen.
Ook vindt er communicatie tussen ouders en leidsters plaats tijden de 10 minuten gesprekken (ouderavonden).

Ouders mogen van de leidsters betrokkenheid bij ieder Kasteelkind verwachten. De leidsters denken mee over opvoedingsvragen en bespreken dit met ouders. Tevens hebben de leidsters een signalerende functie ten aanzien van het welzijn, welbevinden en het functioneren van de kinderen.

 
 

© 2010-2023 Het Kasteel van Alkmaar